Новини

Проект „Дългосрочна професионална мобилност за модерно кулинарно изкуство“

July 2020

03/08/2020

ОТНОСНО ПРОЕКТА . . .

…партньорите в този проект включват HRC Академия изпращаща организация и два партньора HRC International BV – Нидерландия и Erasmus Academy UK Ltd. – Обединено Кралство, приемащи организации, осигуряващи 3-месечна мобилна практика по програмата Еразъм+ в ресторантьорски обекти, с цел запознаване с новите тенденции в кулинарното изкуство и тънкостите в молекулярната кухня.

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Участващите организации имат за цел да подобрят качеството на учебния процес посредством 3-месечна дългосрочна професионална мобилност, планирана за 20 обучаеми. Мобилната практика ще се проведе в ресторантьорски обекти в периода 01.09.20 – 20.12.20. Целта е да се осигури 3-месечена професионална мобилност чрез работа на място в две държави, с установени традиции в ресторантьорството – Нидерландия и Обединеното Кралство. За успешното изпълнение на практическите дейности и по-добрата адаптация на участниците, ще бъде проведена предварителна педагогическа и културна подготовка.

Основният очакван ефект върху целевата група на проекта е да бъде повишена професионална компетентност като резултат от обучението на базата на работа. Обхватът на проекта ще бъде 20 обучаеми, които ще преминат предварително обучение. Група от 20 обучаеми ще отидат за мобилност в Нидерландия (13 човека) и Обединеното Кралство (7 човека). Чрез изпълнението на практически задачи, те ще допълнят своите знания с нови методи и подходи.

Очаквани резултати:

  • подобрена компетентност по чужд език от практикуването му в реална работна среда;
  • повишаване на културната осведоменост и подобряване на междукултурните умения;
  • придобиване на нови знания и умения в сферата на кулинарното изкуство и в частност на молекулярната кухня;
  • запознаване и придобиване на умения, свързани с иновациите в кулинарията на двете приемащи страни;
  • развитие на личностни умения – работа в екип, лидерски качества, прецизност и др.

ЗАЩО ТОЧНО КУЛИНАРНО ИЗКУСТВО?

Академията има ресторантьорски профил и подготвя главно специалисти за ресторантьорския бизнес. Професията е популярна и актуална, но успешната й реализация изисква комбинация от практически знания и умения. Практикуването в ресторантьорска верига от световно ниво ще даде на обучаващите се голямо конкурентно предимство, посредством натрупаният практически опит чрез работа в реална работна среда. Това ще спомогне за увеличаване на заетостта на младите хора и за техния плавен преход към пазара на труда.

Очаквайте следващият ни месечен бюлетин, в който ще споделим с вас подробности, свързани със селекционната процедура на кандидатите, и други детайли по изпълнението на нашия проект!

 

Настоящата публикация е изготвена в рамките на проект, финансиран по Програма Еразъм+, договор № 2020-1-BG01-KA102-078803, Ключова дейност 1, сектор Професионално Образование и Обучение. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Виж всички