Стратегически партньорства

Стратегически партньорства

Кулинарна пътека на автентичната етно кухня в Дунавския регион

Кулинарна пътека на автентичната етно кухня в Дунавския регион

Описание на проекта:

Проектът подчертава етническото и местното кулинарно наследство в Дунавския регион, включително и винопроизводството. Неговата цел е да насочи вниманието към географски отдалечени и недоразвити общности, като предоставя значителни икономически възможности за селските райони и малките селища. Проектът използва кулинарното наследство за оживяване на туризма, насърчаване на местното икономическо развитие, създаване на възможности за заетост и насърчаване на икономични и социални иновации. Съвместната работа с малцинствата и маргинализираните групи въз основа на възраст, пол, увреждания и други, цели да засили културното разнообразие и инклузивността.

Основна цел на проекта:

Проектът има за цел подобряване на връзките и сътрудничеството между туристическите дестинации, услуги, продукти и заинтересовани страни в Дунавския регион. Основните цели включват събирането, цифровизацията и защитата на кулинарното културно наследство; разработването на транснационален кулинарен маршрут с мултимедийни преживявания; създаването на транснационални стратегии за защита и развитие на етническото и местното кулинарно наследство; установяването на съвместен демонстрационен и обучителен център; изпълнението на модули за развитие на капацитета; и разработването на транснационални акционни планове и съвместен иновационен център.

Резултати/дейности:

Проектът ще допринесе значително за изпълнението на Европейската стратегия за региона на река Дунав чрез разработване и тестване на три решения в седем пилотни програми. С участието на 27 трансгранични организации и подобряване на институционалните капацитети на 250 организации, проектът ще включи активно различни целеви групи, което ще допринесе за развитието на туризма като значим фактор за отдалечените селски общности. Основните резултати от проекта включват цифров каталог на кулинарното наследство, транснационални кулинарни маршрути, съвместни обучителни центрове и стратегии за устойчив туризъм. Проектът е на път да намали социалните неравенства, да насърчи иновациите и да създаде устойчиви ползи за участващите общности в Дунавския регион.

Водещ партньор: School of Advanced Social Studies Nova Gorica

Мениджър на проекта: Prof. Dr. Borut Rončević

Дейност: Транснационална програма Интеррег Дунавски региони: Европейски фонд за регионално развитие

Продължителност на проекта: 30 месеца

Начало на проекта: 1 януари 2024

Край на проекта: 30 юни 2026

Средства по Interreg: 1.819.652,80 евро

Одобрено кофинансиране на партньорите: 454.913,20 евро

Общ бюджет на проекта: 2.274.566,00 евро

Партньори:

SASS, School of Advanced Social Studies

SERDA, Sarajevo Economic Region Development Agency

REDASP, Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje

REGLO, Research Centre “Regional and Global Development

RAIS, City Development Agency East Sarajevo

RDA BKP, Regional Development Agency for Bjelasica, Komovi and Prokletije

CUAS, Carinthia University of Applied Sciences – non-profit limited liability company

HRC, Private Professional College HRC Culinary Academy Bulgaria, Ltd

VELEGS, Polytechnic “Nikola Tesla” in Gospić

EDHANCE+, Edhance Plus o.p.s.

BCCI, Budapest Chamber of Commerce and Industry

SEZ, STEINBEIS 2I GMBH

ARoTT, Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

NUSTPB, National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest

Rudolfovo – Science and Technology Centre Novo mesto

TUKE, Technical University of Kosice

“Ion Creanga” Pedagogical State University from Chisinau

LC Vivat Lex, Public organisation “Lawyers Club “Vivat Lex”

FIŠ, Faculty of Information Studies in Novo mesto

Използване на "зелени" обучения в ХоРеКа индустрията

Договор  №  2018-1-IT01-KA202-006773

  • Проект ENVIRECA цели подобряване на екологичното измерение на професионалното образование и обучение (VET) в индустрията на HORECA (хотели, ресторанти, кафенета) чрез създаването и популяризирането на иновативно обучение чрез работа (WBL).
  • Проектът обединява организации от 5 различни страни от ЕС: Италия, Гърция, България, Испания и Швеция.
  • Чрез разработване на модулна структура на учебната програма и образователни ресурси за програмата на HORECA WBL (обучение чрез работа), ENVIRECA има за цел да актуализира схемите за стажуване, посредством включване на зелени умения и компетенции.
  • ENVIRECA е проект, финансиран от Европейската програма Erasmus + с продължителност 30 месеца, от септември 2018 г. до февруари 2021 г.